უსაფრთხოების პოლიტიკა

1. ინფორმაციის შეგროვება და გამოყენება 

 

1.1 "Thankyou.ge" ვებ-პლატფორმით (შემდგომში - „პლატფორმა“) სარგებლობისთვის, პლატფორმის მომხარებელს (შემდგომში - „მომხმარებელი“) შესაძლოა მოეთხოვოს ისეთი პერსონალური ინფორმაციის გამჟღავნება, როგორიცაა: სახელი, გვარი, ელ.ფოსტის მისამართი, ფაქტობრივი მისამართი, ტელეფონის ნომერი.

1.2 მომხმარებლის მიერ მოწოდებული პერსონალური ინფორმაცია პლატფორმას საშუალებას აძლევს, მომხმარებელს მარტივად და დროულად მიაწოდოს ინფორმაცია პლატფორმაზე არსებულ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში, მომსახურების პირობებსა და მოხმარების წესებში შესული ცვლილებების შესახებ.

1.3 პლატფორმა იტოვებს უფლებამოსილებას, მომხმარებლის მიერ მიწოდებული პერსონალური ინფორმაციის გამოყენებით, მიაწოდოს მას ინფორმაცია პლატფორმაზე განთავსებული პროდუქტებისა და ახალი პროექტების შესახებ.

1.4 თანხის გადახდა, ხდება შესაბამისი საბანკო და საფინანსო მომსახურების საფუძველზე. მომხმარებლის საბანკო ბარათისა და სხვა ფინანსური ინფორმაცია ტარდება ელ. გადახდის სისტემით, შესაბამისად, პლატფორმის ადმინისტრაციას, არ აქვს წვდომა ამ ინფორმაციაზე, რაც უზრუნველყჰოფს მომხმარებლის ფინანსური ინფორმაციის სრულ დაცულობას.


2. პერსონალური ინფორმაციის დაცვა

2.1 პლატფორმის საშუალებით მომხმარებლის მიერ მიწოდებული პერსონალური ინფორმაცია არის კონფიდენციალური და არ ექვემდებარება მესამე პირთათვის გადაცემას სხვადასხვა მიზნებისთვის.

2.2 პლატფორმა იძლევა გარანტიას, რომ მომხმარებლის მიერ მიწოდებული პერსონალური ინფორმაცია არ იქნება გამოყენებული კანონით აკრძალული მიზნებისთვის. 

2.3 პერსონალური ინფორმაციის გამჟღავნება მესამე პირთათვის, შესაძლოა მოხდეს, მხოლოდ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში,  შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მოთხოვნის საფუძველზე,  საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

2.4 პლატფორმა არ ინახავს მომხმარებლის ელექტრონული ბარათებისა თუ პირადი ანგარიშების მონაცემებს. გადახდისას, მომხმარებელს შეჰყავს ბარათის მონაცემები ბანკის გვერდზე, რომელსაც გადაყჰავს პლატფორმაზე გადახდის ბოლო ეტაპზე.

 

3. პასუხისმგებლობა

3.1 მომხმარებელი პასუხისმგებელია მის მიერ წარდგენილი პერსონალური ინფორმაციის სისრულესა და სიზუსტეზე, მომხარებელი ვალდებულია, დაიცვას საკუთარი პერსონალური ინფორმაცია, მესამე პირებისთვის გამჟღავნებისგან. პლატფორმა არ აგებს პასუხს მომხმარებლის მიერ მესამე პირისთვის საკუთარი პერსონალური ინფორმაციის ან/და სხვა დეტალების გადაცემით/გამჟღავნებით მომხმარებლისთვის მიყენებულ ზიანზე.

 

წესები და პირობები

 

1. ტერმინებთა განმარტება

პლატფორმა - ვებ-გვერდი “Thankyou.ge”; მმართველი კომპანია - შპს „მარწყვის კამპანია“ (საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დაფუძნებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, ს/კ: 404624509); 
მომხმარებელი - ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც იყენებს პლატფორმის ფუნქციებს, რაც მოიცავს საიტზე პროდუქციის ძიებასა და ყიდვას; 
მყიდველი - ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც შეისყიდის პროდუქტს პლატფორმის მეშვეობით; 
პროდუქცია - პლატფორმაზე გასაყიდად განთავსებული ნებისმიერი ნივთი თუ პროდუქტი. 

 

 

2. მოხმარების წესები და პირობები 

2.1 პლატფორმის საშუალებით, მომხმარებელს შეუძლია შეარჩიოს და  შეიძინოს განთავსებული პროდუქტსი და ისარგებლოს ადგილზე მიტანის სერვისით; 

2.2 გადახდა ხდება მხოლოდ უნაღდო ანგარიშსწორებით, ქართული ან უცხოური ბანკების ბარათების მეშვეობით, წინასწარ, შეკვეთის განხორციელების მომენტში. ნაღდი ფულით ანგარიშსწორება არ ხდება; 

2.3 პროდუქტების ფასებს განსაზღვრავს პლატფორმის მმართველი კომპანია და უფლებას იტოვებს მოახდინოს მასზე ნებისმიერი ცვლილება;